Droga Neokatechumenalna

Jan Paweł II o wspólnotach Drogi Neokatechumenalnej:

…Wspólnoty te ukazują w parafiach znak Kościoła misyjnego i starają się otworzyć drogę do ewangelizacji tych, co prawie porzucili życie chrześcijańskie, ofiarując im itinerarium typu katechumenalnego, które przebiega te wszystkie etapy, jakie w Kościele pierwotnym przechodzili katechumeni, zanim otrzymali sakrament chrztu; przybliża ich ponownie do Kościoła i do Chrystusa.

(Jan Paweł II, List do bpa J.P. Cordesa, 30.08.1990 r.)

 

Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, powołanym do tego, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją utracili, oraz dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiarę.

Katechumenat to itinerarium (z łac. przewodnik w podróży) formacji chrześcijańskiej, który w Kościele pierwotnym był przeznaczony dla ludzi przygotowujących się do chrztu. Dziś, zwłaszcza w Polsce, żyjemy w społeczeństwie, które w większości jest ochrzczone. Jednak proces sekularyzacji, dechrystianizacji i kryzysu wiary prowadzi wielu ludzi do utraty wiary. Stąd konieczność ponownego odkrycia skarbu, jakim jest chrzest św., przez drogę formacji do chrześcijaństwa.

Początki Drogi Neokatechumenalnej sięgają lat sześćdziesiątych XX wieku. Młody Hiszpan Kiko Argüello, malarz, zamieszkał w dzielnicy nędzy na przedmieściach Madrytu, by spotkać Chrystusa  wśród ubogich. Wokół niego gromadziła się grupa Cyganów i biednych, „wyrzutków społeczeństwa”, którzy z czasem zaczęli się z nim modlić. Wkrótce dołączyła do nich młoda Carmen Hernandez, która studiowała odnowę Soboru Watykańskiego II. Arcybiskup Madrytu Casimiro Morcillo dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Wziąwszy pod uwagę pozytywne owoce w parafiach Madrytu i Rzymu, w 1974 r. Kongregacja Kultu Bożego określiła to doświadczenie mianem „Drogi Neokatechumenalnej”, czyli katechumenatu dla dorosłych już ochrzczonych.

Formacja odbywa się w małych wspólnotach, które spotykają się, by słuchać słowa Bożego i razem przeżywać proces odkrywania bogactwa chrztu św., który czyni nas dziećmi Bożymi.

W naszej parafii Droga Neokatechumenalna zrodziła się u początku jej istnienia.

 

Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) został powołany dekretem ks. Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski z 1 marca 1997 r.

Z oddziału wyłoniły się trzy sekcje:

 • Formacji Chrześcijańskiej,
 • Kulturowo-Oświatowo-Wychowawcza,
 • Liturgiczno-Społeczno-Gospodarcza.

W kilka lat później dwie pierwsze sekcje połączyły się w jedną Sekcję Formacyjno-
-Oświatowo-Wychowawczą. Władze POAK stanowią: prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.

Zebrania oddziału odbywają się raz w miesiącu, a ich porządek dzienny obejmuje m.in. dyskusję o bieżących problemach parafii i zadaniach POAK oraz prelekcję jednego z członków oddziału poświęconą bądź zagadnieniom poruszanym w materiałach formacyjnych DIAK-u, bądź jednemu z tematów z bardzo szerokiego wachlarza zagadnień religijno-etycznych, światopoglądowych, społeczno-obyczajowych, dialogu ekumenicznego i innych, bądź relacjom z bieżących wydarzeń, jak np. z Kongresów i Tygodni Społecznych organizowanych przez DIAK, lub problemom rocznicowo-patriotycznym. Niektóre wykłady mają charakter otwarty dla ogółu parafian. Ponadto członkowie POAK słuchają wykładów biblijnych ks. prof. W. Chrostowskiego, a poprzednio również wykładów z historii Kościoła i problemów duchowości chrześcijańskiej.

Owocna jest współpraca POAK z Księdzem Proboszczem i kapłanami naszej parafii w organizacji jej życia liturgicznego oraz integracji środowiska parafialnego. Dotyczy ona (przy współpracy z innymi wspólnotami działającymi w parafii) przygotowania sumy niedzielnej, Mszy świętych za Ojczyznę i Papieża, Mszy w uroczystość Chrystusa Króla, a także Mszy świętych z okazji patriotyczno-rocznicowych (oprawa liturgiczna, wprowadzenie, dekoracje). POAK propaguje przystrajanie balkonów i okien na przyjazd Papieża oraz tradycyjnie dekoruje jeden z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała. Oddział pomaga także w organizacji Drogi krzyżowej i różańca na ulicach osiedla, adoracji Najświętszego Sakramentu, rekolekcji wielkopostnych i adwentowych czy kolędy. POAK pomagał w porządkowaniu biblioteki parafialnej i wypożyczalni kaset. Zajmuje się też organizacją comiesięcznych spotkań w kawiarence integrujących parafian oraz pielgrzymek dla swoich członków.

Drugim nurtem działalności POAK jest chrześcijańska formacja, zarówno członków oddziału, jak i ogółu parafian.

Działalność ta obejmuje:

 • wygłaszanie własnych prelekcji,
 • zapraszanie wykładowców,
 • udział w szkoleniach dla liderów AK, Kongresach i Tygodniach Społecznych DIAK-u oraz w spotkaniach formacyjnych i relacjonowanie tych wydarzeń,
 • działalność informacyjną (gablota POAK, skrzynka kontaktowa dla parafian, informacje religijno-kulturalne), pisanie artykułów, udzielanie wywiadów,
 • „walkę” administracyjną z groźną sektą Brahma Kumaris,
 • formułowanie ważnych opinii (np. o Dokumencie Synodalnym o Statucie AK, o zagrożeniach Kościoła występujących w projekcie Konstytucji RP, o sektach i in.),
 • organizację nacisku opinii społecznej (zbiórka podpisów) w sprawach etyczno-religijnych, obyczajowych i społecznych.

Trzecim nurtem działalności POAK w naszej parafii jest pomoc duchowa i materialna potrzebującym oraz wychowanie religijne dzieci i młodzieży.

Opiekunem Akcji Katolickiej jest Ks. Proboszcz.

Chór MAGNIFICAT

Inicjatywa powołania chóru została podjęta przez Księdza Proboszcza, który
w zimie 2001 r. skierował prośbę do parafian o zgłaszanie się do zespołu chóralnego.
Po przesłuchaniu wszystkich chętnych ówczesny organista – Jan Pękala – wyłonił grupę 24 osób, która 27 stycznia 2001 r. rozpoczęła działalność. Po dwóch miesiącach prób zespół po raz pierwszy zaprezentował się publicznie w Wielki Czwartek w marcu 2001 r.

Od tego momentu chór działa nieprzerwanie, spotykając się w ramach prób (2 razy w tygodniu) oraz prezentując swój repertuar podczas koncertów. Głównym celem, jaki mu przyświeca, jest uświetnianie uroczystości w naszej parafii.

Priorytetem chóru jest podnoszenie poziomu wykonawstwa, co przynosi uznanie słuchaczy oraz własną satysfakcję. Wspólnie słuchamy występów w  Filharmonii Narodowej, Teatrze Wielkim a także w Akademii Muzycznej.

Cenimy sobie przede wszystkim panującą w chórze atmosferę zrozumienia, życzliwości, a także radości ze wspólnego muzykowania. Hołdujemy zasadzie: „Kto śpiewa, modli się podwójnie”. W trudnych chwilach staramy się być dla siebie ostoją i oparciem.

Zespół CARITAS

Powstał on w naszej parafii w okresie reaktywacji CARITAS POLSKA. Początkowo była to grupa o nazwie Krąg Ludzi Dobrej Woli; zawiązała się już w kilka miesięcy po erygowaniu naszej parafii. Liczyła ponad 20 osób (obecnie 15) i składała się z pięciu sekcji:

 • Rodziny potrzebujące,
 • Seniorzy i osoby chore,
 • Sekcja porządkowa (w związku z budową kościoła),
 • Sekcja żywnościowa,
 • Grupa odzieżowa.

Taki podział zadań istnieje także obecnie, z wyjątkiem sekcji porządkowej, którą zastąpiła grupa do spraw kontaktów z więźniami.

Członkowie zbierają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca na spotkaniu informacyjno–formacyjnym.

Wspólnota Różańcowa

Kręgi Żywego Różańca powstały w 1983 r. W początkowym okresie, ze względu na brak pomieszczeń, spotkania zelatorek odbywały się w mieszkaniach. Powstało 8 kół różańcowych, a po kilku latach – dziewiąte, składające się z osób chorych.

Członkowie kół różańcowych uczestniczą w adoracjach Najświętszego Sakramentu, w każdy piątek o godz. 15.00 – w Koronce do Miłosierdzia Bożego, a także w rozprowadzaniu świec, wianków z okazji dorocznych nabożeństw. W miesiącach letnich każdego 13. dnia miesiąca prowadzą różaniec przy figurce Matki Bożej przy ul. Żwirki i Wigury. Od października 2011 r. odmawiany jest we wtorki różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej z Kibeho w Rwandzie (Afryka).

Prowadzone comiesięczne spotkania formacyjne w pierwszą niedzielę miesiąca. Aktualnym opiekunem jest ks. Jarosław.

Obecnie w naszej parafii istnieje osiem kół różańcowych. Są to grupy 20-osobowe, zwane Różami:

1. Róża Mistyczna

2. Matka Boża Fatimska

3. Matka Boża Nieustającej Pomocy

4. Matka Boża Zwiastowania

5. Matka Boża z Góry Karmel

6. Matka Boża Częstochowska

7. Matka Boża Miłosierdzia

8. Królowa Apostołów

Każdego dnia osoba należąca do koła różańcowego modli się jedną dziesiątką różańca w intencjach papieskich: ogólnej i mistycznej oraz w intencji parafialnej podawanej przez Księdza Proboszcza.

Legion Maryi

Legion Maryi to stowarzyszenie katolików, które powstało w Irlandii w 1921 r. Pod opieką Maryi Niepokalanej wspomaga Kościół w apostolstwie i ewangelizacji świata.

W naszej parafii Legion działa od maja 1994 r. Nosi nazwę „Prezydium Matki Bożej Stworzyciela” i jest zrzeszone w Komicjum Matki Bożej Miłosierdzia przy parafii Matki Bożej Miłosierdzia na ul. Św. Bonifacego.

Członkowie Legionu prowadzą różnorodną działalność apostolską i ewangelizacyjną na terenie parafii:

pomagają w przygotowaniach do sakramentu chrztu św. i I Komunii św., przyprowadzają dzieci na niedzielne Msze święte, prowadzą modlitwy za dzieci poczęte, (w każdy piątek po Koronce do Miłosierdzia Bożego), przygotowują jeden z ołtarzy na procesję Bożego Ciała, współpracują z parafialnym oddziałem CARITAS, Akcją Katolicką, Wspólnotą Różańcową i innymi wspólnotami.

Spotkania modlitewne Prezydium odbywają się raz w tygodniu.

Aktualnie opiekunem Legionu Maryi jest Ks. Jarosław.

 

Wykłady biblijne

Jedną z cenniejszych inicjatyw w naszej parafii są wykłady z wiedzy biblijnej, które od 1992 roku prowadzi ks. prof. Waldemar Chrostowski. Odbywają się one w cyklach tematycznych, trwających jeden rok akademicki. Przez pierwsze siedem lat wykłady odbywały się dwa razy w miesiącu, obecnie – raz w miesiącu.

Od samego początku cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Licznie uczestniczą w nich  nie tylko nasi parafianie, ale również osoby dojeżdżające z różnych części Warszawy.

Tematyka wykładów obejmuje zarówno Stary jak i Nowy Testament. Wśród dotychczas omawianych cykli tematycznych były m.in.: Bohaterowie wiary Starego Testamentu, Kryzys w Biblii, Kościoły apostolskie, Przypowieści Jezusa oraz Siedem Kościołów Apokalipsy.

Uczestniczenie w tego rodzaju wykładach przyczynia się do pogłębienia wiedzy religijnej oraz do ugruntowania wiary i rozbudzenia chęci poznawania jej korzeni.

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej pełnią swą posługę w parafii od 1994 r., kiedy to ks. Józef Kardynał Glemp udzielił błogosławieństwa pięciu mężczyznom powołanym do tej posługi.

Aktualnie posługują w parafii, przez czynny udział w Mszach świętych w niedziele i święta oraz podczas uroczystości diecezjalnych.

Nadzwyczajni szafarze roznoszą Komunię świętą chorym i niepełnosprawnym w każdą pierwszą sobotę miesiąca oraz na prośbę zainteresowanych w każdą niedzielę po Eucharystii. Wszyscy szafarze uczestniczą w regularnych spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej.

Posługa nadzwyczajnych szafarzy jest każdego roku przedłużana przez biskupa na prośbę Księdza Proboszcza.

Świetlica „Ochotka”

Świetlica socjoterapeutyczna „Ochotka” prowadzona przez CARITAS Archidiecezji Warszawskiej powstała w 1998 r. Każdego roku obejmuje opieką 25 dzieci z terenu parafii. W latach 1998-2009 kierownikiem była Beata Pilipczuk. Od 2009 r. kierownikiem świetlicy jest Paweł Wolski.

Wspólnota św. Bartłomieja apostoła

Wspólnota św. Bartłomieja Apostoła powstała w październiku 2011 r. Odpowiedzialnym grupy jest Tomasz Kasznicki. Spotkania przebiegają w duchu „Lectio Divina” i składają się z trzech części: krótkiej modlitwy do Ducha Świętego o prowadzenie i dar rozeznania i rozumienia Pisma Świętego, rozważania fragmentu Pisma Świętego przygotowanego na spotkanie, krótkiej modlitwy spontanicznej dziękczynienia i prośby na zakończenie.

Charakter spotkań to rozważanie i dzielenie się refleksjami z omawianego fragmentu Pisma Świętego. Są one spotkaniami otwartymi, niezależnie od wieku i wiedzy teologicznej. Odbywają się cyklicznie raz w tygodniu. Przeznaczone są dla parafian i dla rozwijania życia duchowego w parafii.

Spotkania modlitewne w duchu Taizè

Przy naszej parafii w kaplicy co drugi czwartek miesiąca.